Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

Akcje Industrial Milk Company S.A. ("Spółka") są notowane na rynku głównym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych ("GPW")od 2011 roku. Zarejestrowana w Luksemburgu jako société anonyme, Spółka nie jest notowana na giełdzie w Luksemburgu, w związku z czym nie musi stosować się do zasad ładu korporacyjnego opracowanych przez giełdę w Luksemburgu, ponadto Spółka nie jest zobowiązana do stosowania niemieckiego systemu ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych zarejestrowanych w Niemczech. Spółka stosuje jednak zasady ładu korporacyjnego GPW, zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" w formie i zakresie ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, i obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku, które dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych (www.corp-gov.gpw.pl).

Zasady Ładu Korporacyjnego GPW, które zostały przyjęte przez Zarząd GPW w dniu 13 października 2015 roku i które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku, to zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych, których papiery wartościowe są notowane na GPW. Zasady Ładu Korporacyjnego mają na celu zwiększenie transparentności spółek giełdowych, poprawę jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, w tym także w zakresie nie regulowanym przez prawo,  jednocześnie zaś zasady te nie nakładają na spółki giełdowe takich obciążeń, które mogą przeważać korzyści wynikające z potrzeb rynkowych.

Jednak pewne Zasady Ładu Korporacyjnego mogą mieć zastosowanie jedynie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące luksemburskie prawo korporacyjne oraz struktury korporacyjne Spółki (system jednolitego Zarządu).

 

Komunikat w sprawie zgodności zasad ładu korporacyjnego spółki z pewnymi szczegółowymi zasadami, zawartymi w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Statut Industrial Milk Company S.A. 

Prospekt emisyjny

 

Top