Akcjonariusze

Akcjonariusz

Liczba akcji Udział w kapitale .
Agrovalley Limited 21 490 899 68,66%
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (1)  1 581 855 5,05%
Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% 8 227 246 26,29%
Razem 31 300 000 100,00%

 

(1)  Wraz z podmiotami zależnymi