Podstawowe dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe IMC– rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie

  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży tys. USD 124 744 140 388 138 267 114 767 75 249 29 084
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) tys. USD 47 754 58 557 45 787 37 651 23 742 19 168
Zysk (strata) netto tys. USD 21 838 10 492 (48 892) 25 815 18 715 17 336
Marża netto % 17,5 7,5 - 22,5 24,9 59,6

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe IMC – bilans

Wyszczególnienie

  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa trwałe tys. USD 71 960 90 752 80 989 174 473 127 658 74 868
Aktywa obrotowe tys. USD 86 985 83 875 102 807 187 396 116 839 63 846
Aktywa – razem tys. USD 158 945 174 627 183 796 361 869 244 497 138 714
Kapitał własny tys. USD 65 057 54 910 25 710 153 922 128 013 108 988
Zobowiązania długoterminowe tys. USD 57 692 49 616 72 125 51 132 48 091 17 189
Zobowiązania krótkoterminowe tys. USD 36 205 70 101 85 961 156 815 68 393 12 537